Regulamin

REGULAMIN 18. CRACOVIA MARATON

I. ORGANIZATOR

Organizatorem 18. Cracovia Maraton jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. 18. Cracovia Maraton odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2019 roku (niedziela) w Krakowie.

2. Start zawodników nastąpi o godz. 9:00 z Rynku Głównego w Krakowie.

3. Meta zlokalizowana będzie na Rynku Głównym w Krakowie.

4. Brama startu zostanie zamknięta o godz. 9:25. Rozpoczęcie biegu po tej godzinie nie będzie możliwe.

5. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20 – wejście od ul. Reymana, czynne w dniach:

25.04.2019 r. czwartek w godzinach 15:00-20:00
26.04.2019 r. piątek w godzinach      15:00-20:00
27.04.2019 r. sobota w godzinach      7:00-20:00
28.04.2019 r. niedziela nieczynne

III. TRASA

1. Długość trasy 42,195 km. Trasa będzie posiadać atest PZLA, IAAF i AIMS.

2. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu - do 6 godzin.

3. Zawodnicy ustawiają się w strefach startowych (według czasu zadeklarowanego w trakcie rejestracji) w następującej kolejności od linii startu:

<3:00:00

3:00:01-3:30:00

3:30:01-3:45:00

3:45:01-4:00:00

4:00:01-4:15:00

4:15:01-4:30:00

4:30:01-5:00:00

5:00:01-5:30:00

5:30:01-6:00:00

4. Punkty odżywiania będą znajdowały się co 5 kilometrów. Na stołach będą ułożone kolejno: kubki z wodą, kubki z napojem izotonicznym, owoce, cukier w kostkach, czekolada.

UWAGA!!! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

5. Punkty odświeżania będą znajdowały się co 5 km, począwszy od 7,5 km a na stołach ustawione będą kubki z wodą.

6. Punkty medyczne będą znajdowały się za każdym punktem odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami medycznymi będą znajdowały się kabiny WC.

7. Trasa będzie miała oznaczone wszystkie kilometry od 1 do 42.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu w 18. Cracovia Maraton jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej.

2. W 18. Cracovia Maraton mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 28 kwietnia 2019 r. ukończą 18 lat.

3. W 18. Cracovia Maraton pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Chip będzie wbudowany w numer startowy. Właściwe zamontowanie numeru startowego jest warunkiem startu i sklasyfikowania w wynikach końcowych.

4. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie maratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 6 godzin. Zawodnicy, którzy w ciągu 3 godzin nie pokonają połowy trasy (21,1 km) zobowiązani są do opuszczenia trasy.

UWAGA!!! Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie czasu określonego w regulaminie, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

5. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

6. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

7. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

8. Za niedozwolone uznaje się:

a. start zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających,

b. używanie na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów, poza używanymi przez zawodników niepełnosprawnych na wózkach oraz pojazdami Organizatora,

c. start ze zwierzętami,

d. start z wózkami dziecięcymi, z dziećmi w chustach/nosidełkach,

e. start na wózkach inwalidzkich, innych niż określone w regulaminie dot. osób startujących na wózkach inwalidzkich

f. korzystanie ze środków transportu np. komunikacji miejskiej,

g. skracanie, zmienianie trasy.

9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazane jest ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

11. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w Cracovia Maraton, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w 18. Cracovia Maraton przyjmowane są:

a. na stronie internetowej 18. Cracovia Maraton – do 18 kwietnia 2019 roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej biegu – www.cracoviamaraton.pl).

b. w Biurze Zawodów 25-27 kwietnia 2019 roku

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej.

3. Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się w Biurze Zawodów.

4. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały oświadczenia (nie skan/zdjęcie) na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia udostępnione na stronie internetowej Organizatora. Organizator nie wymaga kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej. Biuro Zawodów nie wydaje druków oświadczenia/upoważnienia.

Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

UWAGA!!! Osoba upoważniona/Pełnomocnik jest zobowiązany do posiadania przy sobie podpisanych, dokładnie uzupełnionych wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru pakietu.

W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie wydany.

7. Zapisy osób niepełnosprawnych  z tytułu narządu wzroku oraz niepełnosprawnych z tytułu narządu słuchu.

a. Zawodnicy niepełnosprawni z tytułu narządu wzroku muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność np. Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, legitymacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnej lub orzeczenie o przyznaniu I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.

b. W związku z tym, że na ww. wymienionych dokumentach nie ma zapisu który określa 100% utratę wzroku oraz celem dopuszczenia do biegu kategorii B1 zawodnicy lub ich opiekunowie startujący w tej kategorii zobowiązani są do złożenia oświadczenia o 100% utracie wzroku.

c. Zawodnicy z ubytkiem słuchu powyżej 55 dB muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu Słuchu  - Legitymacja Polskiego Związku Sportu Niesłyszących lub audiogram.

d. Zawodnicy słabosłyszący muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu Słuchu – Legitymacja Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, audiogram lub orzeczenie o niepełnosprawności.

8. Opłata startowa:

PLN

80,00 złotych wyłącznie poprzez system płatności PayU do dnia 31.01.2019 r.

110,00 złotych  wyłącznie poprzez system płatności PayU zł w dniach 01.02.2019 r. – 31.03.2019 r.

140,00 złotych wyłącznie poprzez system płatności PayU w dniach 01.04.2019 r. – 18.04.2019 r.

160,00 złotych  gotówką w Biurze Zawodów w dniach 25-27.04.2019 r .

EURO

20 wyłącznie poprzez system płatności PayU, jedynie przy użyciu kart płatniczych, do dnia 31.01.2019 r.

27 wyłącznie poprzez system płatności PayU, jedynie przy użyciu kart płatniczych, w dniach 01.02.2019 r. – 31.03.2019 r.

35 wyłącznie poprzez system płatności PayU, jedynie przy użyciu kart płatniczych, w dniach 01.04.2019 r. – 18.04.2019 r.

W Biurze Zawodów nie ma możliwości dokonania opłaty startowej w Euro.

9. Zniżki:

- 50% dla zdobywców Korony Maratonów Polskich

- 50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości

Uwaga! Zniżki nie sumują się.

10. Z opłaty startowej zwolnieni są: 
- osoby, które ukończyły siedemnaście edycji Cracovia Maraton,
- osoby zaproszone przez Organizatora,
- osoby niepełnosprawne,
- przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku,
- pacemakerzy,
- wolontariusze biorący udział w przygotowaniu 18. Cracovia Maraton.

UWAGA!!! Ww. zawodnicy zapisują się poprzez formularz zapisów, zaznaczając odpowiednią opcję zwolnienia z opłaty startowej (za wyjątkiem pacemakerów, którzy zapisują się na listę startową po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na listę pacemakerów oraz wolontariuszy, którzy zapisują się w Biurze Zawodów).

11. Opłata startowa:

a. wniesienie opłaty startowej możliwe jest wyłącznie poprzez system płatności PayU do dnia 18.04.2019 roku bezpośrednio po rejestracji lub gotówką w Biurze Zawodów wg stawki obowiązującej w dniu dokonania wpłaty.

UWAGA!!! W przypadku pominięcia opłaty przy rejestracji możliwa jest wyłącznie płatność w gotówce w Biurze Zawodów w kwocie obowiązującej w Biurze Zawodów.

b. Wpłaty dokonane w inny sposób niż podany w regulaminie, tj. przelewem na konto Organizatora nie będą uznane i zostaną zwrócone na konto, z którego zostały dokonane.

c. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, poza przypadkiem określonym w pkt. V.11 lit. b niniejszego regulaminu oraz gdy przyczyną zwrotu będą działania za które odpowiedzialność ponosi Organizator.

d. Organizator nie dopuszcza możliwości przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego w żadnym przypadku.

e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę,

f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę uregulowania płatności przez system PayU lub datę uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów.

12. Faktury:

a. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem  VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są  do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty;

b. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie 13 a, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty;

c. Z uwagi na fakt, że terminy wskazane w punktach 12 a i 12 b wynikają z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, prośby o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie terminów wskazanych w punktach 12 a i 12 b nie będą respektowane;

d. Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie we wskazanych powyżej terminach wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury, tj. danych na które ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenia wpłaty, adresu na który ma zostać wysłana faktura. W tytule wiadomości powinno zostać wpisane: „Faktura za 18. Cracovia Maraton”.

VI. KLASYFIKACJA

1. W 18. Cracovia Maraton prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a. generalna Kobiet i Mężczyzn

b. w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:

K 18-29 M 18-29

K 30-39 M 30-39

K 40-49 M 40-49

K 50-59 M 50-59

K 60-69 M-60-69

K 70 i starsze M 70 i starsi

c. Najszybszy Polak i Najszybsza Polka ( weryfikacja na podstawie dowodu osobistego lub paszportu)

d. Najszybszy Krakowianin i Najszybsza Krakowianka ( na podstawie oświadczenia złożonego po zakończeniu biegu a przed odbiorem nagrody, wzór do pobrania u Organizatora)

UWAGA!!!
Mieszkanka Krakowa – kobieta zameldowana w chwili rejestracji i biegu na terenie miasta Krakowa, która ukończyła bieg.
Mieszkaniec Krakowa – mężczyzna zameldowany w chwili rejestracji i biegu na terenie miasta Krakowa, który ukończył bieg.

e. Najstarszy uczestnik – najstarsza osoba, według roku urodzenia podanego w formularzu zgłoszeniowym, która ukończyła bieg, weryfikacja na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,

f. Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet
i mężczyzn:

- Kategoria B1 – osoby 100% niewidome z przewodnikiem

- Kategoria B2 – osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie

g. Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu słuchu w kategorii kobiet i mężczyzn:

- osoby z ubytkiem słuchu powyżej 55 dB

- osoby słabosłyszące

2. Wyniki klasyfikacji generalnej będą ustalone na podstawie czasów brutto, natomiast wyniki pozostałych kategorii na podstawie czasów netto.

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez Organizatora, sponsorów maratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 20 000 złotych

II miejsce – 15 000 złotych

III miejsce – 10 000 złotych

IV miejsce – 5 000  złotych

V miejsce – 3 000 złotych

VI miejsce – 2 000 złotych

3. Nagroda za rekord Cracovia Maraton:

Mężczyźni:

- poniżej 2:11:26 – 10 000 zł dla pierwszego zawodnika

- poniżej 2:10:00 – 20 000 zł dla pierwszego zawodnika

Aktualny rekord wynosi 2:11:26.

Kobiety:

- poniżej 2:28:14 – 10 000 zł dla pierwszej zawodniczki

- poniżej 2:27:14 – 20 000 zł dla pierwszej zawodniczki

Aktualny rekord wynosi 2:28:14.

 4. W kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn zostaną przyznane nagrody pieniężne.

I miejsce – 500 złotych

II miejsce – 400 złotych

III miejsce – 300 złotych

5. W kategorii Najszybsza Polka/Najszybszy Polak – 5000 złotych.

6. W kategorii Najszybsza Mieszkanka Krakowa/Najszybszy Mieszkaniec Krakowa – 2000 złotych.

7. W kategoriach dla osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku i słuchu  w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
I miejsce – 2000 zł
II miejsce – 1500 zł
III miejsce – 1000 zł

8. Najstarszy uczestnik – 1000 zł,

9. Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

10. Zawodnicy (zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

11. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

12. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika po uzyskaniu przez organizatora wyników kontroli antydopingowej. Nagrody finansowe uzyskane w innych klasyfikacjach zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika w oświadczeniu wskazującym dokładne dane do dokonania przelewu.

13. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji można odebrać w siedzibie Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora.

14. W przypadku gdy łączna wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnie i prysznice

 a. Szatnie będą znajdować się w pobliżu strefy startu/mety. Będą czynne w dniu 28 kwietnia 2019 r. od godz. 7:00 do godz. 16:00.

b. Prysznice zlokalizowane będą w okolicy startu/mety.

2. Depozyt

a. Znajdował się będzie w pobliżu strefy startu/mety. Czynny w dniu 28 kwietnia 2018 r.
w godzinach 7.00-16.00.

b. Będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji, oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

c. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.

d. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

e. zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

f. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.

3. Pakiet startowy:

a. Skład pakietu startowego:

- numer startowy + agrafki,

- koszulka

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne.

Ponadto:

- możliwość udziału w Pasta Party,

- możliwość skorzystania z noclegu,

- możliwość skorzystania z pryszniców i masażu po biegu,

- posiłek regeneracyjny po biegu.

b.  Pakiety startowe można odebrać wyłącznie w Biurze Zawodów we wskazanych godzinach. Organizator nie wysyła pakietów startowych przed ani po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.

c. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki we wskazanym rozmiarze. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wybranego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.

4. Nocleg

a. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia nocleg na hali sportowej. Zawodnicy powinni posiadać własne karimaty i śpiwory.

b. Zawodnicy, zgłaszający podczas rejestracji chęć noclegu na hali będą na niego przyjmowani w dniu 27 kwietnia od godziny 18:00 do godziny 22:00. Uczestnicy 18. Cracovia Maraton, którzy zgłoszą się na halę sportową, bez wcześniejszej rejestracji takiej potrzeby, w noc poprzedzającą zawody, będą kierowani na noclegi w miarę wolnych miejsc.

c. Z noclegu skorzystać mogą wyłącznie osoby posiadające numer startowy.

d. Uczestnicy biegu korzystający z noclegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.

e. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w związku z noclegiem.

5. Pasta Party

a. odbędzie się w dniu 27 kwietnia w godzinach 14:00-20:00 na terenie Miasteczka Maratońskiego

b. Posiłek wydawany będzie na podstawie piktogramu zamieszczonego na odwrocie numeru startowego.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy pn. 18. Cracovia Maraton przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:

1.1. przeprowadzenia imprezy pn. 18. Cracovia Maraton przetwarzane, tj.:

a) rejestracji uczestnika,

b) przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej,

c) ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,

d) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora w trakcie biegu, spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,

e) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora,

f) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia w Biurze Zawodów,

g) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym także ewentualnego ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego,

h) prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora a także na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu,

i) wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika, z czasem netto, brutto, międzyczasami, miejscem w klasyfikacjach, a także istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia imprezy.

j) przyznania i wydania/wypłacania nagród,

k) rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych  należnego w razie otrzymania nagrody,

l) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,

1.2. marketingowym i promocyjnym Organizatora,

1.3 przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,

1.4 przesyłania newslettera.

2. W związku z faktem, że dopuszcza się możliwość odbierania pakietów startowych i nagród przez osoby umocowane do dokonania tej czynności w imieniu uczestnika imprezy (pełnomocników uczestników), Organizatorowi imprezy zostaną udostępnione dane osobowe pełnomocników, w zakresie: imię, nazwisko, seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość, organ wydający dokument potwierdzający tożsamość.

3. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy pn. 18. Cracovia Maraton przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w celu umożliwienia odebrania pakietu startowego  w imieniu uczestnika imprezy.

4. Administratorem danych osobowych osób,  o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą: ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków; nr telefonu: (12) 616-63-00; adres poczty elektronicznej: sekretariat@zis.krakow.pl. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Nowokuńska tel. 12 616 63 00, e-mail: iodo@zis.krakow.pl.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2  jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

6. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób:

a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, tj. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków) lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj. sekretariat@zis.krakow.pl,

b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.

7. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom na mecie biegu, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych
i innych.

8. Dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom.

9. Dane osobowe uczestników, a także pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

10. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników  będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.

11. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w imprezie pn. 18. Cracovia Maraton przetwarzane Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w imprezie pn. 18. Cracovia Maraton przetwarzane.

13. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. danych o stanie zdrowia w zakresie niepełnosprawności jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby uzyskać  zwolnienie z obowiązku zapłaty opłaty startowej. Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty startowej oraz wzięcia udziału w klasyfikacji.

14. Uczestnik imprezy może wyrazić zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, tj. Gminę Miejską Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych imprezy pn. 18. Cracovia Maraton, przetwarzanie w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (tzw. checkboxu) w trakcie dokonywania zapisu przez Internet na stronie Organizatora albo poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.

X. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji 18. Cracovia Maraton pokrywają Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników w 18. Cracovia Maraton obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, International Association of Athletics Federations oraz niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. Na trasie biegu znajdować się mogą wyłącznie zawodnicy posiadający numer startowy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas 18. Cracovia Maraton kontroli antydopingowej.

4. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny Zawodów do godziny 16:00 w dniu odbywania się biegu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek poinformować uczestników biegu, najpóźniej przed startem.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

7. Wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 

Aktualizacja: 25.10.2018 r.